top of page
Radio Club de wereld aan.png

Het radioamateurisme is een hobby die te maken heeft met radiocommunicatie en die radioamateurs over de hele wereld met elkaar in contact brengt.

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het radioamateurisme.  Wellicht was het uw eerste kennkismaking met deze fascinerende hobby.  Boeiend is het inderdaad via de radio verbindingen te maken in binnen_ en buitenland, zeg maar de hele wereld.  Als radioamateur heeft men werkelijk de hele wereld aan zijn vingertoppen.

Een draai aan de knop en u hoort stemmen van overal ter wereld.  Maar u vermoedt wel radiooamateur wordt men niet zomaar.

Lees aandachtig verder en we maken u wel wegwijs.

Wat is radioamateurisme ?

Radioamateurisme is een soort vrijetijdsbesteding waarbij in hoofdzaak proeven worden verricht op het gebied van radioelectriciteit.  Daarbij worden radiosignalen uitgezonden die op kortere of langere afstand, eventueel versterkt en ontcijferd, worden opgevangen.  Zo vinden we in dit wereldje twee hoofdgroepen n l. : de luister- en de zendamateur.

Morse key.png

Historiek van het radioamateurisme.

Het is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld dat uit een luidspreker nieuwsberichten of muziek klinken na een simpele draai aan dxe knop.  Het is zelfs mogelijk om radiostations te ontvangen die duizenden km van ons verwijderd zijn.  

Toch is het maar een  honderd jaar geleden dat er nog geen radio-ontvangers bestonden.  Berichten moesten telegrafisch of telefonisch , via draden, worden doorgegeven.

Eerst in 1888 gelukte het Heinrich Hertz voor de eerste maal electrische trillingen op te wekken en deze na  uitzending over een  de geschiedenis in met de "draadloze" telegrafie.  Bijna onmiddellijk na de bekendmaking van deze uitvingdingen vormden zich in Amerika kleine groepen van electronisch geïnteresseerde mensen die privé radio radioverkeer gkingen organiseren.  Al heel spoedig volgden  groepen in England en Frankrijk terwijl later, na hetbeeindigen van de eerste wereldoorlog ook enige Duitse, Nederlandse en Belgische groepen volgden.  Deze mensen waren de eerste radioamateurs, mensen die die het radioverkeer bedreven uit pure  liefhebberij.

Deze eerste radioamateurs legden hun radiocontacten op golflengten die ze zelf uitkozen;  Later kwamen ze met de telegraafdienst van het betreffende land overeen op welke golflengte men mocht uitzenden en op welke niet.

De voorwaarden waren zeer eenvoudig : de officiele stations werkten alleen op de zeer lange golven - de techniek stond niet anders toe- en de golflengen onder de 200 meter liet men over aan de radioamateurs, men kon ze toch nergens anders voor gebruiken, dacht men !

Al heel spoedig bleek dat het op golflengten onder de 200 meter mogelijk ,was de afstand over de oceaan tussen het oude en het nieuwe kontinent te overbruggen, zelfs met met vermogens van minder dan 100 Watt.

Op 27 november 1923 werd er voor het eerst radiocontact gemaakt tussen twee Amerikaanse en een Franse radioamateur en wel op een golflengte van 110 meter.  Op die avond was het eerste contact tussen het Franse station 8AB van Léon Deloy en 1MO, Fred Schnell aan de overzijde van de Atlantisch oceaan.

Men ontdekte dat hoe korter de golflengte was, des te beter het ging en des te minder vermogen er nodig was.  De kortegolftechniek was geboren, de radioamateurs hadden de eigenschappen ontdekt van de korte golven.

Luisteramateurisme.

Dat radio beluisteren prettig is weet iedereen reeds vanaf zijn prille jeugd.  Maat wat is het enig een stem te beluisteren afkomstig van de andere kant van de wereld.  Inderdaad het radioamateurismr biedt je deze mogelijkheden. Je kunt er radioamateurs beluisteren op de hun toegewezen frequentiebanden.  Sommige banden laten je toe stations te horen uit de verste hoeken van de aarde.  Dit beluisteren gebeurd zowel in phon ie als in CW (morse genaamd). Zowel de radioamateur als de diverse omroepstations stellen het op prijs om je ontvangstrapport te kunnen ontvangen door middel van een zogenaamde QSL-kaart.

Zendamateurisme.

Naast de luisteramateurs zijn er ook de zendamateurs. Dit zijn radiooperatoren die over een zendmachtiging beschikken, door het BIPT afgeleverd, na het slagen in het examen.  Het zijn deze die je ook kan ontvangen op alle amateurbanden. En dit terwijl ze actief zijn in hun radioshack, in de wagen, op de boot, in de  caravan of mobilhome, op vakantie of waar ook ter wereld.

Een ander boeiend en belangrijk aspect van het radioamateurisme is het experimenteren : het zelf bouwen, op punt stellen  en testen van allerlei toestellen en antennes.  Ook hier vindt men mensen wiens beroep niets te maken heeft met electronica.  Het is voor hen de ideale gelegenheid om zich haast spelenderwiis met de electronica vertrouwd te maken.

Zendamateurs gebruiken hun zendstation niet alleen voor hun hobby, maar stellen het ook ten dienste van land en gemeenschap, waar en wanneer dit ook mogelijk is, bij  natuurrampen en uitvallen internet zijn zij ook in staat om zeer snel draadloze verbindingen tot stand te brengen.

Om je weg te vinden in deze fascinerende hobby die zowel gewestelijk, nationaal als internatinaal is gecoördineerd, is lidmaatscha van een vereniging ten zeerste aanbevolen.

Daarom is er ook voor u de PRA "Pajottenlandse Radio Amateurs".

DX.

Vroeg of laat houdt elke radioamateur zich in zijn radiocarriere heel in het bijzonder bezig met DX, zijnde het "jagen op verbindingen met zeldzame of verafgelegen staions.  Voor veel radioamateurs is het zelfs de essentie van hun hobby, het tot stand brengen van radioverbindingen en het uitwisselen van informatie over een zo groot mogelijke afstand, waarbij alle middelen die de natuur en de techniek bieden zo goed mogelijk benut worden.

DX is een term afgeleid van het Engelse woord "distance" (afstand), en wel in de zin van grote afstand.  DX-staions zijn dus alle staions die op grote afstand van het eigen staion gemlegen zijn, m.a.w. die zich op een ander kontinent bevinden.  Later kreeg het woord DX ook een meer kwalitatieve betekenis : niet alleen verafgelegen staions worden als DX beschouwd maar ook alle "zeldzame" stations.  Zo wordt bv, een  station uit San Marino of uit Albanië door de meeste Europese amateurs als DX aangezien.

Alhoewel DX werken voor vele  amateurs een dagelijkse zaak is, en dus niet zo moeilijk lijkt, klomt er toch heel wat bij  kijken wil men met een redelijke kans op succes op DX-jacht gaan : de geschikte apparatuur, kennis van de propagatie (d.i. de wijze waarop radiogolven zich in de ether voortplanten, juiste en recente informatie over de DX-stations die in de lucht zijn; en vooral heel wat ervaring  en geduld.

DX.jpg

Diploma's.

Andere radioamateurs zijn dan weer gespecialiseerd in het verzamelen dipoma's (awards) en certificatn, uitgegeven door allerhande verenigingen ol clubs die iets of wat met het radioamateurisme te maken hebben.  Deze dipoma's worden uitgereikt  aan de hand van je verbindingengemaakte . Bedoeling is het maken van QSO's met stations uit de bepaalde streek of van die bepaalde club.

Deze diploma's zijn vaak zeer kleurrijk uitgevoerd, wat ook de verzamelwoede van de diplomajagers stimuleert.

Het Pajottenland Award.

Westwaarts de hoofdtad Brussel strekt zich een licht golvend landschap uit als een lappendeken.  Tussen dichte huizenkernen rijzen kunstige kerktorens .  Weelderige hoeven, molens, kastelen en, abdijen getuigen van  van een vroeg godsdienstig en cultureel leven.  De Pajot is vroom maar vooral gulhartig en openhartig, is vergroeid met oude tradities, houdt van stoeten en processies, maar ook van het goede bier.

O.L.Vrouw van Halle.

Schuttersgilde van Mazenzele.

Hoppeduvel van Asse.

Kerk en oud gemeentehuis van Mazenzele.

St. Pauluspaardenprocessie van Opwijk.

De tragische (wind)molen van Roosdaal.

Kasteel Steenhault van Vollezele.

Pauwelviering te Galmaarden.

St. Anna kerkje te St. Anna Pede.

Breughel met schilderij "De Jagers".

Bekende Radioamateurs.

Een zeer bekend en beroemd radioamateur was Koning Hoessein van Jordanie. Regelmatig was hij in de lucht vanuit zijn studio in het paleis nabij Aman of vanuit zijn vakantieberblijf aan de golf van Akaba.

Als koning en eerste burger van zijn land hadt hij de zeer seciale roepnaam van"JY1", waarbij JY het land Jordanie aanduidt.  Honderden Europese radioamateurs hadden met de sympathieke vorst een  radioverbinding gemaakt die altijd bevetigd werd  met een speciale koninklijke QSL-kaart.

Onnodig te zeggen dat de aanwezigheid van JY1 in de ether steeds voor de nodige sensatie zorgt.  Meer dan één radioamateur werd ,trouwens bij een bezoek aan Jordanie door koning Hoessein in privé audientie ontvangen.

Een andere koninklijke radioamateur was koning KJuan Carlos uit Spanje met als roepnaam EA3JC.

Uit de USA kennen we reeds sinds jaren radioamateur, politicus en senator Barry Goldwater met als repteken K7UGA.

En iemand die ook als radioamateur de geschiedenis zal ingaan is dr. Owen Gariott  (W5LFL) de eerste radioamateur in e ruimte.  Dit gebeurde vanuit het ruimteveer COLUMBIA welke was gelanceerd op 28 november 1983.  Tijdens zijn bijn a elf dagen durende vlucht bracht W5LFL tientallen verbindingen tot stand met radioamateurs over heel de wereld.

Maar vergeten we ook niet onze Belgische astronauten.  

Dirk Frimout, met roepnaam ON1AFD) was de eerste Belg in  de ruimte . 

Zijn lancering was op 24 maart 1922 vanuit het Kennedy Space center in Florida.

Frank De Winne (roepnaam ON1DWN) was de eerste commandant ,

niet uit USA of Rusland. Hij verbleef in de ruimte van  30 oktober tot 10 november 2002 tijdens de Odeissea ruimtemissie.

space shuttle.jpg
bottom of page