top of page

Huishoudelijk reglement

§1. Algemene voorschriften 

Art.01   Dit havenreglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020 binnen de infrastructuur van onze  jachthaven len, zijnde de aanlegkade en de oever over de volle lengte en breedte.  Alle personen die zich daar mogen bevinden, zijnde ligplaatshouders, tijdelijke passanten en al degenen die door hen in de installaties worden toegelaten, worden verondersteld het gehele reglement te kennen en na te leven. 

Art.02   Van ieder van in artikel 1 genoemde personen wordt verwacht dat ze in alle omstandigheden zullen handelen als een goede huisvader, zich positief opstellen, hoffelijk zijn, en zich beleefd en kameraadschappelijk ten opzichte van anderen opstellen en alle redelijke voorzorgen in acht nemen om de veiligheid van elkeen te waarborgen. In ieders belang, dient een goede verstandhouding met de omwonenden van de jachthaven worden nagestreefd. 

Art.03   Het havengebied valt onder beheer van NV De Vlaamse Waterweg en wordt uitgebaat door VZW De Vloot. De havenmeester of zijn vervanger is belast met de dagelijkse gang van zaken in de jachthaven en houdt toezicht op de naleving van het havenreglement. Hij is ook bevoegd voor het innen van verschuldigde bedragen.

 

Art:04    Het is te allen tijde verboden te vissen in de jachthaven. 

Art.05  Het bestuur kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan het havenreglement. Deze wijzigingen worden aan de leden onmiddellijk kenbaar gemaakt. 

 

§2. Ligplaatshouderschap 

Art.01  Het ligplaatshouderschap is beperkt tot natuurlijke personen met een vaste verblijfplaats en officieel domicilieadres. De kandidaat-ligplaatshouder vult een ligplaatsaanvraag in, neemt grondig kennis van het havenreglement en ondertekent het met de woorden “gelezen en goedgekeurd” Hij dagtekent ieder blad. Hij overhandigt een kopie van zijn identiteitskaart, een kopie van de registratie-of vlaggenbrief, een kopie van het voorblad van de verzekering en het bewijs dat deze is betaald. Na overhandiging van al deze documenten aan de havenmeester of het bestuur wordt een factuur overgemaakt aan betrokkene. Pas na volledige betaling wordt de ligplaats toegekend. 

 Art.02   De ligplaats wordt toegewezen voor slechts één jaar. Ze is enkel hernieuwbaar na goedkeuring van het bestuur. Nadien is ze stilzwijgend hernieuwbaar.  De periode loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. 

Art.03    Een booteigenaar kan te allen tijde zijn ligplaatshouderschap schriftelijk of mondeling opzeggen. Het bestuur zal hem dat schriftelijk of per mail bevestigen en wordt ontslagnemend vanaf het moment dat alle openstaande bedragen betaald zijn. 

Art.04   Niet- naleving van het havenreglement of van de redelijke richtlijnen van het bestuur of de havenmeester alsook het gebruik van verbaal of fysiek geweld tegenover hem; zich agressief opstellen tegenover derden, kan leiden tot intrekking van de ligvergunning. Een beslissing tot gedwongen ontslag wordt aan betrokkene per schrijven of per mail ter kennis gebracht. De ontslagene kan op zijn verzoek door het bestuur worden gehoord. 

Art.05   Zij die een gedwongen ontslag hebben gekregen zijn achteraf niet meer welkom in de haven en zullen desnoods met alle rechtsmiddelen geweerd worden. De andere ligplaatshouders zullen deze ontslagenen negeren zodat zij het risico niet lopen zelf ontslagen te worden. 

Art.06  In geval van onmin en betwisting van welke aard ook, wat niet minnelijk kan geregeld worden tussen een ligplaatshouder en De Vloot vzw, is het Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn hiervoor bevoegd.

 

§3. Vaste ligplaatsen 

Art.01   De Vloot beschikt over 350 meter ligplaatsen bestemd voor de leden en stelt onbezette ligplaatsen open voor passanten. 

Art.02  De toegewezen ligplaats mag slechts ingenomen worden na betaling van de ligplaatsvergoeding. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, vervalt het recht op de ligplaats. 

Art.03     De havenmeester of het bestuur beslist over de toekenning van ligplaatsen in functie van de beschikbaarheid ervan. Daarbij worden onder meer de technische kenmerken van betrokken boot evenals zijn aard onder de loep genomen. In de mate van de mogelijke wordt rekening gehouden met de verwachtingen van de eigenaar zoals, bijvoorbeeld, het ter beschikking kunnen stellen van een elektrische walaansluiting.  

Art.04    Bij een vrijwillige of gedwongen ontslagname dient de eigenaar de boot binnen de maand te verwijderen uit de haven, bij een gedwongen ontslag zal hem na deze periode  een dagelijkse kost aan passantenvergoeding worden aangerekend. 

Art.05   Van het ogenblik alle beschikbare plaatsen zijn toegewezen zullen nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden ingeschreven volgens ontvangstdatum. Zodra een ligplaats vrij komt, zal de eerst genoteerde op die wachtlijst hiervan in kennis gesteld worden. Hij krijgt twee weken de tijd om die ligplaats te bevestigen, zo niet gaat ze naar de volgende op de lijst 

Art.06     Ligplaatsen worden door de havenmeester of het bestuur steeds voor een bepaalde duur toegewezen. Zij kunnen te allen tijde om gegronde reden, een andere ligplaats aanduiden, de ligplaatsen herschikken of boten tijdelijk of definitief verleggen. 

Art.07   In geval een pleziervaartuig om gegronde reden moet verplaatst worden en de eigenaar  niet ter plaatse komt of kan komen, mag de havenmeester zich hiermee belasten. Hij zal de boot met de nodige zorg verleggen.. De eigenaar kan noch hem, noch het bestuur iets ten laste leggen.                                

Art.08    VZW De Vloot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onbeschikbaarheid  van toegewezen ligplaatsen wanneer  deze dienen ontruimd te worden als gevolg van bagger- of oeverwerken, herstellingen aan de infrastructuur, eisen van de bevoegde overheid of in alle gevallen van heirkracht. 

Art.09   Wanneer een pleziervaartuig zijn ligplaats voor langer dan 24 uur verlaat, zal de eigenaar de havenmeester daarvan in kennis stellen en hem de vermoedelijke datum van terugkeer mededelen. Tijdens de afwezigheid van het vaartuig mag de havenmeester  over de vrijgekomen ligplaats beschikken om een ander vaartuig tijdelijk te laten aanmeren. Indien de ligplaatshouder met zijn vaartuig eerder dan voorzien terugkomt zonder daarvan de havenmeester of zijn vervanger  voorafgaandelijk in kennis te stellen, kan hij geen aanspraak maken om zijn eigen ligplaats onmiddellijk in te nemen. Hij zal voor hoogstens 48 uur een andere ligplaats  toegewezen krijgen. 

Art.10   Wanneer een booteigenaar zijn toegewezen ligplaats langer dan een jaar verlaat zonder de havenmeester of zijn vervanger hiervan in kennis te stellen, verliest hij definitief  zijn ligplaats in de haven. 

Art.11  Na verkoop van een boot vervalt het recht op de vaste ligplaats als de ligplaatshouder binnen de drie maanden zijn ligplaats niet terug inneemt met een ander vaartuig waarvan hij eigenaar is. De verkopende partij moet binnen de 5 dagen de havenmeester hiervan op de hoogte brengen en de gegevens van de nieuwe eigenaar doorgeven. 

 Art.12   Als een pleziervaartuig wordt verkocht kan de nieuwe eigenaar geen aanspraak maken op dezelfde ligplaats. De boot moet in principe de haven verlaten. Tenzij er geen wachtlijst is kan zijn kandidatuur in overweging genomen worden en aanvaard door de havenmeester of het bestuur, mits betaling van de ligplaatsvergoeding voor de resterende maanden en de éénmalige instapvergoeding.  

Art.13   Het is aan de ligplaatshouders verboden om in geval van de afwezigheid van hun vaartuig, hun ligplaats door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden. 

Art.14   Er worden in de jachthaven geen woonboten, noch permanente bewoning toegelaten. 

 

§4. Passantenplaatsen 

Art.01   Een jacht op doorreis kan telefonisch een ligplaats aanvragen bij  de havenmeester. Na toelating kan hij zijn aangewezen ligplaats innemen. Er wordt hem voor de overnachting een vaste vergoeding aangerekend. 

Art.02   De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

Art.03   Voor passanten is het havenreglement eveneens van toepassing. 

Art.04   Gegeven richtlijnen door de havenmeester of zijn vervanger dienen  door passanten stipt nageleefd te worden. 

 

§5. Financieel

Art 01  Onder  ligplaatsvergoeding wordt verstaan: het lidgeld, het liggeld en de havenkost. De 

ligplaatsvergoeding wordt telkens betaald voor een kalenderjaar, van 1 januari tot 31 december.

Indien de ligplaats wordt toegewezen na 1 juli wordt het te betalen bedrag berekend voor de 

resterende 6 maanden.   

Art.02   De jaarlijkse vergoedingen voor vaste ligplaatshouders worden vanaf 1/01/2024  als volgt vastgelegd:

 • Lidgeld: €75.00 

 • Liggeld : €46,00 perlopende meter schip + 1 meter.

 • Havenkost: €75.00

 • Elektriciteitsmeter: €60.00

 • Elektriciteitsverbruik; €0.49 per kilowattuur

 • Drinkwaterverbruik: €10.00 per m3

NOTA : prijswijzigingen zijn jaarlijks herzienbaar en kunnen ook ten allen tijde wijzigen naargelang de marktsituatie.

Op deze bedragen wordt 21% BTW verrekend. Bij een nieuw lid wordt een éénmalige instapvergoeding van €100.00 aangerekend. Iedere ligplaatshouder krijgt gratis het maandblad “Varen” toegestuurd, indien de factuur binnen de 30 dagen is betaald.

Art.03   Door het lidmaatschap aanvaardt elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld.  

 Art.04   De ligvergoeding, samen met eventueel water- en elektriciteitsverbruik dienen in hun geheel betaald te worden na ontvangst van het betalingsverzoek  en dit binnen de 30 dagen na postdatum van verzending. 

Art.05   Bij niet- betaling binnen deze termijn zal een aanmaning volgen met een betalingsverzoek binnen de 10 werkdagen. In geval van laattijdige betaling hiervan is er van rechtswege vanaf de vervaldag intrest verschuldigd aan een intrestvoet van 8 % per jaar, alsook een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag. 

Art.06   Bij niet voldoen van deze betaling zal de boot worden geïmmobiliseerd tot het verschuldigd bedrag is betaald; zo niet heeft vzw De Vloot van rechtswege zonder dat enige verdere aanmaning vereist is, het recht:

--om het vaartuig te verwijderen van de ligplaats en te verleggen naar een andere plaats.

--Op een forfaitaire schadevergoeding van €3000 (drieduizend euro), onverminderd en naast het rechtop vergoeding voor alle kosten verbonden aan de verwijdering van de ligplaats naar een andere plaatsen eventuele kosten van gerechtsdeurwaarders voor het maken van vaststellingen

--De verwijdering van het vaartuig uit de jachthaven te vorderen voor de bevoegde rechtbank onder verbeurte van een dwangsom 

 

§6. Orde – Netheid – Respect 

Art.01   Het is niet toegelaten op aangemeerde schepen werken  uit te voeren, zoals slijpen, lassen en dergelijke, die schade of vervuiling aan nabijgelegen boten kunnen veroorzaken. Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor noodzakelijke onderhoudswerken. 

Art.02   Om de goede orde in de jachthaven te bewaren, is het verboden: 

 • Welke schade ook, toe te brengen aan boten en infrastructuur. 

 • Goederen op de oever te plaatsen of achter te laten die de vrije doorgang zouden kunnen belemmeren of hinderlijk zouden opgesteld zijn voor andere gebruikers. 

 • Afbraakmaterialen achter te laten op de oever of boot. 

 • Huisdieren te laten loslopen. 

 • Hinderlijk lawaai te veroorzaken of tot buiten de boot hoorbare muziek te maken wat andere ligplaatshouders of omwonenden kan storen. 

Art.03   Lozen van  oliehoudende producten of brandstof is verboden. Deze dienen afgevoerd te worden naar het containerpark. Evenmin mogen er activiteiten plaatsvinden die waterverontreiniging veroorzaken. 

Art.04   Om hygiënische reden is het verboden om huisvuil en afval achter te laten in de haven of op 

het botendek. Het dient spontaan worden meegenomen naar huis of afgevoerd naar het containerpark.                                                                                                                      

Art.05   De scheepsmotoren mogen enkel draaien als het noodzakelijk is en dit zonder de schroef in werking te stellen. 

Art.06  Esthetisch verantwoorde afdekzeilen zijn toegelaten tijdens de winterberging, tts  tussen 1 november en 31 maart. Buiten deze periode zijn geen dekzeilen toegelaten, tenzij bij overmacht.  

Versleten – of losgerukte dekzeilen dienen zo snel mogelijk verwijderd of vervangen. 

Art.07   De eigenaars zullen hun vaartuig degelijk onderhouden en er steeds voor zorgen dat het zich in een mooie en fraaie staat bevindt. Op het dek en bovenbouw mogen geen voorwerpen of materialen geplaatst  worden, andere dan noodzakelijk voor de bediening van het vaartuig. 

 

 

Art.08   Indien aan de kade of oever werken dienen uitgevoerd, zijn de eigenaars van pleziervaartuigen verplicht van de instructies van de havenmeester, zijn vervanger, of het bestuur op te volgen. 

Art.09   De verantwoordelijkheid voor schade of averij, ontstaan door een persoonlijk ongeval, diefstal, 

vandalisme, slecht aanmeren, losrukken of breken van meertouwen, onvoldoende diepgang of door                          welk andere oorzaak, kan niet ten laste worden gelegd van de havenmeester of het bestuur van De Vloot vzw. 

Art.10   Het is ten strengste verboden aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de haveninfrastructuur. 

 

§7. Verantwoordelijkheden. 

Art.01   De gebruikers van de haven kunnen geen verhaal laten gelden tegenover het bestuur noch tegenover NV De Vlaamse Waterweg of de Stad voor ongemakken, hinder of buitendienststelling der inrichtingen, wegens uitvoeren van werkzaamheden, herstellingen, verplaatsingen in opdracht van de genoemden of gevallen van overmacht. 

Art.02   Iedere booteigenaar dient zijn vaartuig met de nodige fenders te beveiligen tegen oeverschade. Het gebruik van autobanden is strikt verboden. 

Art.03   Door het feit dat een persoon het havengebied betreedt, ziet hij af van elke vorm van aansprakelijkheid of elke vorm van schadevergoeding ten laste van De Vloot vzw, voor schade toegebracht door derden aan zijn persoon, zijn familie, genodigden, aangestelden, aan zijn vaartuig, voertuig of materialen. 

Art.04   Iedere booteigenaar dient over de nodige boorddocumenten te beschikken, het Algemeen politiereglement, de nodige nautische kaarten van het vaargebied. Bevoegde ambtenaren van NV De Vlaamse Waterweg en de Scheepvaartpolitie dienen steeds op eenvoudige vraag aan boord te worden gelaten, zowel tijdens het varen als aangemeerd.   

Art.05   Iedere booteigenaar is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de mogelijke schade die hij zou berokkenen aan derden of materieel,  lichamelijk zowel als stoffelijk. 

Art.06   Elke belangrijke wijziging van  gegevens van ligplaatshouders zoals adres, telefoonnummer, mailadres, dient onmiddellijk aan de havenmeester of het bestuur per mail kenbaar worden gemaakt. 

Art.07   Ieder vaartuig dient de wettelijke nautische apparatuur aan boord te hebben. 

 

§8. Verzekering. 

Art.01   Elke eigenaar is verplicht voor zijn vaartuig een degelijke verzekering af te sluiten, bij een bekende en een erkende verzekeringsmaatschappij, voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en een dekking voor lichtings-en opruimingskosten en dit met afstand van verhaal ten aanzien van de vzw De Vloot.. Hij dient  bij de havenmeester het bewijs af te leveren, door middel van het voorblad van de verzekeringspolis, voor hij zijn ligplaats inneemt, zo niet  wordt zijn  ligplaats niet toegestaan.  

 

§9. Identificatie van de pleziervaartuigen. 

Art.01   Op een plezierjacht moet aan weerszijden de werkelijke naam en het immatriculatienummer aangebracht zijn in letters van 10 cm hoogte en 1 cm dikte, de naam en de thuishaven op de achtersteven. Indien de snelheid groter is dan 20 km/h moeten de letters 20 cm hoog te zijn. 

Art.02   De immatriculatieplaat dient op de achtersteven aan stuurboord, duidelijk zichtbaar aangebracht. 

Art.03   De digitale vaarvergunning is verplicht voor alle vaartuigen, zowel voor degenen die stilliggen als degene die varen. Het dient aangebracht achter een raam, op een duidelijk zichtbare plaats. De digitale vaarvergunning is geldig van 1 januari van het betrokken jaar tot 31 maart van het volgende jaar. Men kan eveneens een vaarvergunning bekomen voor een periode van 3 maanden in verschillende periodes van het jaar. Ze moet aangebracht zijn vanaf 1 april. 

Art.04   Al deze regels zijn eveneens van toepassing op passanten. 

 

§10. Nutsvoorzieningen.   

Art.01   Iedere ligplaatshouder kan een vaste aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen bij de havenmeester. De elektriciteitsmeters worden maandelijks opgenomen. Op eenvoudige vraag aan de havenmeester kan een ligplaatshouder zijn stand controleren. Het verbruik wordt jaarlijks twee maal afgerekend, per 31 mei en 30 november. Voor een vaste elektriciteitsaansluiting wordt één maal per jaar een vast recht van €60.00 gefactureerd. 

Art.02   Een vaartuig met een toegewezen vaste ligplaats kan met een eigen verlengkabel van een minimumdoorsnede van 2 x 2,5 + 2,5mm2. Deze kabel dient liefst in één stuk  en in goede staat te zijn. De boot dient  uitgerust met de nodige zekeringen en een aardlekschakelaar  tot 0,030 Amp. 

 

Art.03   Op de oever van Coloma, bevinden zich 3 leidingwaterzuilen met 3/4” koppeling voor gebruik met eigen aansluitmiddelen. Drinkwater kan bekomen worden bij de havenmeester, tijdens het vaarseizoen op zaterdagnamiddag tegen het geldend prijstarief. Tijdens de winterperiode wordt de watervoorziening afgesloten. 

ART.04   Grootverbruikers die in het bezit zijn van een sleutel dienen te voorkomen dat in de winter de leidingen en kranen bevriezen. Zij mogen zowel van de waterput alsook van de elektriciteitsmast de sleutel niet aan derden doorgeven. Zij zijn eraan gehouden het juiste waterverbruik ten gepasten tijde aan de havenmeester door te geven 

Art.05   De havenmeester en het bestuur van De Vloot vzw zijn gelast met de controle en de naleving van huidig havenreglement welk duidelijk zichtbaar is opgehangen op de achterzijde van de centrale elektriciteitskast in de jachthaven. 

 

§11. Parkeerplaatsen Coloma Mechelen.

Art.01   Ten behoeve van de booteigenaars en hun bezoekers werd op de oever een parkeerstrook aangelegd. Om de parkeerplaatsen van de omwonenden niet te bezetten zijn ze verplicht deze parkeerstrook te gebruiken. Gezien het privaat karakter mag deze niet door derden gebruikt worden. Om deze reden vraagt iedere ligplaatshouder een parkeerkaart op zijn nummerplaat aan. Deze dient te allen tijde duidelijk zichtbaar achter de voorruit aangebracht. Voor genodigden kan eveneens een kaart bekomen worden bij de havenmeester. Voor overtreders kan de lokale politie worden ingeschakeld.  

 

 

 


 

Het bestuur van De Vloot vzw, 

 

    

bottom of page